Serkan Ağar Türkiye Futbol Federasyonu TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

Serkan Ağar Türkiye Futbol Federasyonu TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

Jandarma personelinin mülki görevleri sırasında disiplin cezasını gerektiren fiilleri[330] ortaya çıktığında valiler il jandarma komutanından; kaymakamlar ise ilçe jandarma komutanından gereken cezanın verilmesini talep ederler. Böyle durumlarda bunlar hakkında askeri mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yaparlar. Dolayısıyla mülki görevler nedeniyle de olsa, jandarma personeli AsCK’ya göre disiplin amiri tarafından cezalandırılabilecektir. 1965 yılında çıkarılan 657 SK’nun ilk şeklinde hangi disiplin suçunun hangi disiplin cezasını gerektirdiği ayrı ayrı düzenlenmemiştir. Maddesinde yazılı askeri kabahatlerden ibaret olup, işleniş tarz ve şekilleri veya meydana getirdikleri sonuçlar bakımından nispeten hafif sayılabilecek fiillerdir[44]. Askeri disiplin suçlarının tümü, 477 SK’nun yürürlüğe girmesine kadar AsCK’da düzenlenmiştir. Maddesinde askeri yargının, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütüleceği hükmü düzenlendikten sonra, AsCK’da yer alan askeri kabahatlerin çoğu 477 SK. Tarafından yeniden düzenlenerek “disiplin suçu” haline getirilmiş ve bu şekilde disiplin suçu haline getirilen askeri kabahatler hakkında AsCK’da yer alan hükümler kısmen veya tamamen ilga edilmiştir[45]. Bugün için AsCK’da düzenlenen askeri kabahatlerin alanı oldukça daralmıştır. Bunun sonucu olarak da AsCK’nun uygulanmasında artık disiplin kabahatlerinin de uygulama yerinin kalmadığını söyleyebiliriz[46]. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu yazımızda ele alacağımız hukuki sorun; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231.

Günümüzde, barınmanın ciddi bir iktisadi sorun haline geldiği gözardı edilemez bir gerçektir. Bu iktisadi sorun, “güvenli bina” zorunluluğunu ne yazık ki geri plana atmaktadır. Kasten insan öldürme ile neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının her ikisi de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmında düzenlenmiş olup, hem TCK m.81’de ve hem de TCK m.87/4’de düzenlenen hükümlerin tatbiki için de failin fiilinin bir sonucu olarak mağdurun ölmüş olması gerekmektedir. Bilindiği üzere, 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Mart 2023 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Fıkrasıyla, kurumlar vergisi mükellefleri açısından ek vergisel yükümlülükler doğuran bazı unsurlar hüküm altına alınmıştır. Yazımızda, 7440 sayılı Kanunla ihdas edilen ve “ek vergi” niteliğinde hükümlerin Anayasaya uygunluğu değerlendirilecektir. Bu yazımızda ele alacağımız hukuki sorun; Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası ve esas hakkındaki mütalaa verildikten sonra, yeniden esas hakkında mütalaa verilip verilemeyeceğine ilişkhttps://redmirepool.biz/. [124]    Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararların kesin olduğunu ve bu kararlar aleyhine soruşturmanın iadesi dışında bir itiraz yolu mevcut olmadığını belirtmektedir. [122]    Saklı tutulan hükümlerden sadece yargılamanın yenilenmesi anlaşmazlığın Yargıtay tarafından incelenmesini sağlamaktadır; ancak bu inceleme yalnızca şekle ilişkin olacak ve Yargıtay gerekli görürse anlaşmazlık Tahkim Kurulu tarafından “yeniden” incelenecektir.

Ancak, soykırım kapsamındaişlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdursayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (2) Özel af ile hapis cezasınıninfaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumundaçektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir. (3) Kararda, adlî para cezasınınbelirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdiredilen miktar ayrı ayrı gösterilir. (2) Cezanın ertelenmesi,mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirmeveya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Budurumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesinedevam edilir.

Ceza muhakeme hukukunda, mahkeme kararlarının kanun yolu denetimi, kural olarak ilk kararı veren makamın dışındaki makamlar tarafından yapılmaktadır. Hatta ilk karara katılan bir mahkeme üyesi, kanun yoluna başvurulma tarihinden önce üst yargı yerine atanmışsa, kanun yolu başvurusuna bakamaz[424]. Bütün bunlar, kişinin hak ve özgürlüğünü korumaya yönelik usul önlemleridir. Disiplin cezalarına karşı da, kanun yoluna benzer idari başvuru yolları öngörülmüştür. Eğer disiplin cezası veren idari makamın kararına karşı bir idari başvuru yapılacaksa, başvurulan makam, mutlaka işlemi yapan makamın dışında olmalıdır. Maddesindeki “üst makam yoksa işlemi yapan makama başvurulabilir” hükmü, disiplin cezalarına karşı idari başvuruda geçerli değildir.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomikbakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlîpara cezasına hükmolunur. (2) Cinsel istismarın vücudaorgan veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda,sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (5) Rızaya dayalı olsa bile,gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayanbir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar hapiscezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkiliolmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecekceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur. (2) Hukuka aykırı olarak, ölüdenorgan veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır. (2) Soykırım suçu failineağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

  • TNT, Uluslararası gönderilerde gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir gümrük idaresine ödeyen taraf adına gümrük vergisi ve vergilerin ödenmesi, Gönderici, Alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından talep edilen Hizmetler veya TNT’ye düzenleyici kurumlar tarafından yasal beyanatlara ilişkin aktarılan masrafları karşılamak için, uygun durumlarda gümrük işlemleri hizmeti ücreti yansıtabilir.
  • (Günday, İdare Hukuku, s.142; Gözler,İdare Hukuku,  s.775.) Onar’a göre ise kanunda sebebi gösterilmeyen işlemlerde idarenin takdir yetkisi mutlak olup yargısal denetimi yapılamaz.
  • Maddesindeki Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararlarının yargı denetimi dışında olduğu, 159.

Maddesiyle, uyarma ve kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına itiraz edilebileceği hükme bağlanmak suretiyle, bu cezalara karşı idari itiraz yolu[443] öngörülmüş, 136. Fıkrası ile de itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu ve bu kararlara karşı idari yargıya başvurulamayacağı belirtilerek uyarma ve kınama cezaları bakımından yargı yolu kapatılmıştır. Askeri öğrenciler[420] disiplin tecavüzleri ve disiplin suçları bakımından AsCK’na tabi olup diğer asker kişiler hakkındaki usuller uygulanır. Önceki bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanan hususlar burada tekrar edilmeyecek, öğrencilikten çıkarma cezasının verilmesi usulü hakkında kısaca durulacaktır. Askeri öğrenciler hakkındaki mevzuatta farklılıklar bulunması nedeniyle Harp Okulu öğrencileri yönünden konu incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca mevcut düzenleme karşısında, soruşturma işlemini başlatarak bir yerde o konudaki iradesini zımnen de olsa açıklayan Mahkeme Başkanı ile soruşturmayı yapan ve bir anlamda savcı konumunda olan üyenin Yüksek Disiplin Kuruluna katılarak oy kullanabilmesi de mümkündür. AYİM bu şekilde oluşmuş bir Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği cezanın yargı denetimine açık bir idari işlem olduğuna, iptal edilebilirlik özelliği taşıdığına, ancak yok hükmünde olmadığına karar vermiştir[419]. Maddesine bağlı cetvelde disiplin amirlerinin verebilecekleri cezalar rütbelerine göre belirlenmiştir. Ancak TSK’da çalışan Devlet memurlarının 657 SK’da düzenlenen disiplin suçlarında disiplin amirlerinin verebileceği cezalar rütbeye göre belirlenmemektedir. 657 SK’da özel düzenleme olması sebebiyle, 657 SK’da düzenlenen disiplin suçlarına ceza verilmesinde AsCK’nın 171. Maddesine ekli cetvelde, binbaşı rütbesinde bir disiplin amiri Devlet memuruna 1/20’ye kadar miktarda aylıktan kesilmesi cezası verebilmekte, Tuğgeneral rütbesinde bir disiplin amiri ise 1/12’ye kadar miktarda aylıktan kesilmesi cezası verebilmektedir.

Uygulamada sıra harici hizmet cezası daha çok sırası dışında fazladan nöbet tutturma, temizlik işlerinde görevlendirme ve zor eğitimlere tabi tutma şeklinde verilmektedir. Askeri Yargıtay bir kararında , içtimaya geç kalınması gibi disipline aykırı bir davranış nedeniyle verilen sürünme eğitimi yapma emrini, sıra harici hizmet cezası niteliğinde görmüştür[240]. Söz konusu hizmetin cezalı tarafından yapılmaması emre itaatsizlik suçunu oluşturur[241]. 1964 tarihli 477 SK’nun yürürlüğe girmesine kadar tüm disiplin suçlarına AsCK’nın hükümleri uygulanmış, disiplin cezaları konusunda AsCK’da 2000 yılına kadar önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 4551 SK’la yapılan değişiklik[236] öncesi AsCK’da yer alan disiplin cezaları; “tevbih”, “şiddetli tevbih”, “maaş katı”, “göz hapsi”, “oda hapsi”, “sıra harici hizmet”, “izinsizlik”, “katıksız hapis”[237] olarak belirlenmişti. 4551 SK’la yapılan değişiklik sonrası disiplin cezaları; “uyarı”, “aylık kesilmesi”, “izinsizlik”, “sıra harici hizmet”, “göz hapsi”, “oda hapsi” ve “rütbenin geri alınması” olarak yeniden düzenlenmiştir[238]. Söz konusu maddelerde belirtilen cezayı gerektiren fiiller toplu olarak ve soyut bir şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla yüksek disiplin kurulunun fiilin ağırlığına göre cezayı belirleme konusunda büyük takdir yetkisi vardır. Görevden çekilmeye davet cezası, niteliği ve sonuçları itibariyle bir anlamda TSK’dan çıkarma cezası olduğundan bu şekilde soyut şekilde düzenlenen fiillere dayanılarak uygulanması hâkim bağımsızlığına, hakkaniyete ve adalete aykırı sonuçlara yol açabilecek niteliktedir[229]. Nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçunun maddi unsuru, nöbet yerini terk veya başka surette nöbet talimatına aykırı hareket etmektir. Bu suç sadece bu iki hareketten birinin yapılması ile oluşur.

1- Birinci Yargı Paketi ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları uzlaşma kapsamına alınarak uzlaşma öngören hükümler genişletildi. 2- Basit ve yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. 1- Yeni istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilerek, sayıları 15’e çıkarıldı. 1- Hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilendi ve ilk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımların bu şarta göre yapılmasına olanak tanındı. 3- Meslek etiğinin hizmet öncesi ve içi eğitimlerde yer alması sağlandı. Hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitim programlarında “Yargı Etiği ve Mesleki Kimlik” dersi yer aldı. 7- Yine aynı paketle kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırıldı. 4- İnternet ortamındaki erişim engelleme usullerinin, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınması temin edildi. Birinci yargı paketiyle getirilen düzenleme sayesinde erişimin engellenmesi kararlarının, ilgili internet sitesinin tümü için değil, sadece ihlale konu yayın, kısım veya bölümle ilgili olarak uygulanması temin edildi. (3) Suç savaş hâli dışındaişlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının izninebağlıdır. (3) Bu suçtan dolayı kovuşturmayapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. (2) Sağlık mesleği mensubudeyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti verendiğer kişiler anlaşılır.

13.3 Gönderenin ayrıca, Alıcıya teslimat gerçekleştirilmeden önce varış ülkesindeki diğer düzenleyici kurumlardan izin almak için ek bilgiler sunması gerekebilecektir. Diğer varış ülkelerindeki birden fazla devlet kurumu tarafından (gıda güvenliği, kamu sağlığının korunması, ilaç, tıbbi ürünler, bitki ve hayvanlar, telekomünikasyon ve diğer elektronik ekipman standartlarından sorumlu ulusal kurumlar ve benzeri kurumlar) düzenlenen mal veya ürünleri içeren gönderilerin gümrük işlemleri için ek süre gerekebilir. Girişe izin verilmeyen ülkelere gönderim yapılması ve bu ülkelerden yapılacak iadelere ilişkin tüm ücretler Gönderene yansıtılacaktır. 5.1 TNT, Göndericinin beyan edilen veya gerçek ağırlığına ya da Gönderinin beyan edilen veya gerçek boyutsal (hacimsel) ağırlığına (hangisi daha yüksekse) dayalı ücret yansıtır. Boyutsal (hacimsel) ağırlık, TNT’nin ücret kartında veya tnt.com’da belirtilen hacimsel dönüşüm denklemine göre hesaplanır. TNT Gönderi içindeki ürünlerin sayısını ve/veya Gönderinin ağırlığını ve/veya boyutlarını (hacmini) kontrol edebilir; Gönderici, bunların beyan edilen ağırlık ve/veya boyutlar (hacim) ve/veya ürün sayısından fazla olması halinde, Gönderinin gerçek ağırlığı ve/veya gerçek boyutsal (hacimsel) ağırlığının (hangisi daha yüksekse) TNT’nin Ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacağını kabul eder. 1.4 Bu Koşullar ve herhangi bir TNT Konşimentosu, manifestosu veya gönderi etiketinde yer alan taşıma kural ve koşulları dahil olmak üzere diğer herhangi bir TNT taşıma dokümantasyonu arasında çelişki olması halinde, geçerli yerel posta düzenlemeleri dahil olmak üzere yürürlükteki Konvansiyon(lar) veya diğer uygulanması zorunlu yasalarla çelişmediği ölçüde bu Koşullar geçerli olacaktır. 1.3 Bu Koşulların geçerli yerel tnt.com sitesinde yayınlanan ve sürdürülen en son çevrimiçi sürümü, Koşulların tüm daha eski veya diğer sürümlerini geçersiz kılar ve bunların yerine geçer. Gönderen, TNT’ye bir Gönderi sunarak, o sırada yürürlükte olan Koşulları kabul eder. TNT bu Koşulları herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme veya Koşullara ekleme yapma hakkını saklı tutar. Temel Hukuk metinlerini tanıtmak, metinlerde yer alan temek dil yapılarının ve terimlerin İngilizce-Türkçe karşılıklarını öğrenmektir. Planlama kavramı, imar planlarının hazırlanması, imar planlarının yargısal denetimi, bölgeleme, parselleme, yapı ve yapı kullanma izni, imar irtifakları ve koruma amaçlı imar planları dersin ana konularını oluşturmaktadır.